۹

49az9du.jpg

بهار آمدنت را منتظرند

مردمان روستای چشمم

برگرد...سردم است

رضا سامی 

**********

کلبه ای در دل کوه

بیشه ای پر از علف

و درختان بلند

کاشکی خانهء ما آنجا بود

م . سایانی 

**********

شیروانیهای دهکده

پیکانهایی رو به تو

"ها " کن مرا این روزها عجیب دلسردم

مهرسا 

 ******

بساط کلبهء ما

زير ابر مدفون است

وبر نجابت اسب

قصه ام تمام نشد.


ظريفی
***

/ 4 نظر / 11 بازدید
مهرسا (مهری محبی)

شیروانی های دهکده، پیکان هایی رو به «تو»، «ها» کن مرا، این روزها عجیب دلسردم.

م. ساياني

كلبه‌اي در دل كوه بيشه‌اي پر از علف و درختان بلند كاشكي خانه ما آن‌جا بود.

رضاسامی

بهار آمدنت را منتظرند مردمان روستای چشمم برگرد...سردم است

ظريفی

بساط کلبهء ما زير ابر مدفون است وبر نجابت اسب قصه ام تمام نشد. ظريفی ***